کد استاندارد : 6112-135-1

سرفصل های آموزش

  • تهیه زالو جهت تکثیر وپرورش
  • ایجاد بستری مناسب جهت پرورش زالو
  • تغذیه زالو ها با استفاده از جیره غذایی مناسب
  • رعایت اخلاق حرفه ای در فرایند پرورش زالو طبی
  • بررسی شرایط اخذ مجوز بهداشت جهت پرورش زالو
  • بازاریابی داخلی و خارجی جهت فروش و صادرات