کد استاندارد : 3257-47-026-1

  • تجزیه و تحلیل قوانین خلقت در سلامت
  • راه های پیشگیری از ضعف جسمانی
  • جلوگیری از عوامل ناتوانی و پیری زودرس
  • بکارگیری رازهای خوشبختی و سلامتی
  • تجزیه و تحلیل تاثیرات مخیط بر زندگی فرد
  • تجزیه وتحلیل مواد مضر در زندگی و اثرات سو آن
  • چگونگی تطابق محیطی هر فرد و پاکسازی اشکالات آن
  • چگونگی تغییر غذا و مواد آن در فصل ها و چگونگی ترکیب آن
  • بکارگیری راه های آرامش روح ، روان و استرس زدایی
  • کاربرد وضعیت اعضا بدن و ساعات دفع سموم