کد استاندارد : 3257-47-035-1

  • پیشگیری از بروز بیماری ها
  • – تعریف بیماری و فیزیولوژی آن
  • – انواع بیماری ها و علل ایجاد آن
  • – راه ها و روش های پیشگیری از بیماری
  • – شناخت سیستم ایمنی بدن و راه های تقویت آن
  • – تقویت سیستم ایمنی بدن
  • – مقابله با انواع بیماری ها
  • – پیشگیری از ابتلاء به بیماری ها