کد استاندارد : 3257-47-037-1

تجزیه و تحلیل ماساژ ایرانی

– موارد کاربرد وعدم کاربرد ماساژ ایرانی

– تاثیرات ماساژ ایرانی بر دستگاه های مختلف بدن

به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ ایرانی

آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار

– روش آماده سازی اتاق با شرایطی شبیه حمام سنتی

– روش مرطوب سازی فضای اتاق

آماده سازی مراجعه کننده

– روش تشخیص میزان آمادگی بدنی مراجعه کننده

– روش بستن لنگ

– روش دوش گرفتن قبل از ماساژ جهت آمادگی برای ماساژ

اجرای تکنیک های ماساژ ایرانی

– روش اجرای تکنیک افلراژ( سراندن) با پا

– روش اجرای تکنیک افلراژ( سراندن) عمقی با دست

– روش اجرای تکنیک پتریساژ( ورز دادن) با دست

– روش اجرای تکنیک ضربه ای با کف دست( بدون ایجاد درد)

– روش اجرای تکنیک فشاری ریتمیک ایستا و پویا با دست وپا

– روش اجرای تکنیک نیدینگ (ورز دادن) یا پتریساژ(ورز دادن) با ساعد روی عضله چهار سر

– روش اجرای تکنیک حرکات غیر فعال در مفاصل مختلف به طور آرام وناگهانی

-ماساژ افلراژ( سراندن) با پا

– ماساژ افلراژ( سراندن) عمقی با دست

– ماساژ پتریساژ( ورز دادن) با دست

– ماساژ ضربه ای با کف دست( بدون ایجاد درد)

– ماساژ فشاری ریتمیک ایستا و پویا با دست وپا

-ماساژ نیدینگ (ورز دادن) یا پتریساژ(ورز دادن) با ساعد روی عضله چهار سر

– ماساژ حرکات غیر فعال در مفاصل مختلف به طور آرام وناگهانی

 

انجام ماساژ ایرانی

– روش ماساژ در حالت نشسته و اجرای تکنیک ها بر روی پشت

– روش ماساژ در حالت نشسته و اجرای تکنیک ها بر روی دست ها

– روش ماساژ در حالت نشسته و اجرای تکنیک ها بر روی گردن

– روش ماساژ در حالت طاقباز و اجرای تکنیک ها بر روی پاها

– روش ماساژ در حالت طاقباز و اجرای تکنیک ها بر روی قفسه سینه

– روش ماساژ در حالت طاقباز و اجرای تکنیک ها بر روی دست ها

– روش ماساژ در حالت دمر و اجرای تکنیک ها بر روی پاها

– روش ماساژ در حالت دمر و اجرای تکنیک ها بر روی پشت

– روش ماساژ در حالت دمر و اجرای تکنیک ها بر روی دست ها

– روش ماساژ در حالت دمر و اجرای تکنیک ها بر روی کمر