کد استاندارد : 3257-47-030-1

تجزیه وتحلیل ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو )

به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ بافت عمقی ( دیپ تیشو)

آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار

آماده سازی مراجعه کننده

اجرای تکنیک های ماساژ بافت عمقی ( دیپ تیشو)

– روش اجرای تکنیک استروک (نوازشی)

– روش اجرای تکنیک پتریساژ (مشت ومال)

– روش اجرای تکنیک کامپرشن ( فشاری )

– روش اجرای تکنیک کامپرشن ( فشاری ) با مساحت دست

– روش اجرای تکنیک کامپرشن ( فشاری ) با ساعد وآرنج

– روش اجرای تکنیک تاپونتمنت (کوبشی و ضربه ای)

– روش اجرای تکنیک افلوراژ (نوازشی)

– ماساژ استروک (نوازشی) و تاثیر فیزیولوژیک آن

– ماساژ پتریساژ (مشت ومال) و تاثیر فیزیولوژیک آن

– ماساژ کامپرشن ( فشاری ) و تاثیر فیزیولوژیک آن

– ماساژ کامپرشن ( فشاری ) با مساحت دست و تاثیر فیزیولوژیک آن

– ماساژ کامپرشن ( فشاری ) با ساعد وآرنج و تاثیر فیزیولوژیک آن

– ماساژ تاپونتمنت (کوبشی و ضربه ای) و تاثیر فیزیولوژیک آن

– ماساژ افلوراژ (نوازشی) و تاثیر فیزیولوژیک آن

 

انجام ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)

– روش ماساژ پا با روغن

– روش ماساژ دست با روغن

– روش ماساژ پهلو با روغن

– روش ماساژ سر و صورت با روغن

– روش ماساژ کامل پشت با روغن

– روش ماساژ کل بدن با روغن