کد استاندارد : 3257-47-032-1

– تجزیه و تحلیل ماساژ تای

– آشنایی با کانال های انرژی (چاکراها یا مردین ها)

– شناخت ممنوعیت ها و احتیاط ماساژیست

– شناخت تاثیرات ماساژ تای بر دستگاه های مختلف بدن

– آماده سازی اتاق و ماساژیست

– روش بهداشت و ضد عفونی کردن ظرف رایحه سوز

– روش استفاده از رایحه سوز و عصاره گیاهی

– روش آماده سازی ماساژیست ( روپوش، گرم کردن و نفس گیری )

– آماده سازی مراجعه کننده

– اجرای تکنیک های ماساژ تای

– روش اجرای ماساژ کشش عضلات

– روش اجرای فشار (پرس عضلات)

– روش اجرای ماساژ پیچش عضلات

– روش اجرای ماساژ پیچش مفاصل

– تکنیک ماساژ کشش عضلات و تاثیر فیزیولوژیک آن

– تکنیک فشار (پرس) عضلات وتاثیر فیزیولوژیک آن

-تکنیک ماساژ پیچش مفاصل و تاثیر فیزیولوژیک آن

– انجام ماساژ تای

– روش اجرای ماساژ روی پا

– روش اجرای ماساژ پشت پا

– روش اجرای ماساژ سینه وشکم

– روش اجرای ماساژ روی دست

– روش اجرای ماساژ پشت دست

– روش اجرای ماساژ سر وگردن

– روش اجرای ماساژ کامل کمر

– روش اجرای ماساژ کل بدن