کد استاندارد : 3257-47-033-1

تجزیه و تحلیل ماساژ رفلکسولوژی

به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ رفلکسولوژی

آماده سازی اتاق ، تجهیزات ولوازم کار

آماده سازی مراجعه کننده

اجرای تکنیک های گرم کردن

– روش ماساژ موضعی تا ساق پا

– روش ماساژ موضعی تا کف پا

– روش ماساژ موضعی تا روی پا

– روش ماساژ پمپ کردن

– روش ماساژ چرخش داخلی و خارجی مچ پا

– روش ماساژ خم راست کردن و چرخش انگشتان

– روش ماساژ قوزک پا

اجرای تکنیک های ماساژ رفلکسولوژی

– روش اجرای تکنیک های ماساژ با انگشت شست

– روش اجرای تکنیک های ماساژ با انگشت سبابه

– روش اجرای تکنیک های ماساژ با سایر انگشتان

انجام ماساژ رفلکسولوژی

– روش حرکت شست و سبابه روی خطوط عمودی

– روش حرکت شست و سبابه روی خطوط افقی

– روش حرکت شست و سبابه و انگشتان دیگر روی نقاط بازتابی

– روش حرکت شست و سبابه همراه با فشار روی نقاط بازتابی