کد استاندارد : 3257-47-027-1

تجزیه و تحلیل ماساژ با سنگ

     – تاریخچه ماساژ با سنگ

     – ممنوعیت ها و منع ماساژ با سنگ

     – انواع سنگ

     – تاثیر ماساژ با سنگ بر قسمت های مختلف بدن

     – استفاده صحیح از سنگ ها

آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار

     – آماده سازی اتاق(تعیین محل قرار گیری دستگاه گرم کن و دستگاه فریز نسبت به تخت و روش چیدمان حوله وسنگ)

     – روش های ضد عفونی کردن سنگ

     – روش قرار دادن سنگ ها در دستگاه گرم کن و دستگاه فریز

کار با دستگاه گرم کن و دستگاه فریز سنگ

     – انواع دستگاه گرم کن و دستگاه فریز سنگ ماساژ

     – روش ضد عفونی کردندستگاه گرم کن و دستگاه فریز سنگ ماساژ

آماده سازی مراجعه کننده

     – تشخیص نوع پوست مراجعه کننده

     – روش قرار گرفتن مراجعه کننده روی تخت

     – روش چیدمان سنگ ها بر روی بدن

اجرای تکنیک های ماساژ با سنگ

     – روش های ماساژ نوازشی با سنگ و تکنیک اجرای آن

     – روش های ماساژ مالشی با سنگ و تکنیک های اجرای آن

     – روش های ماساژ فشاری با سنگ و تکنیک های اجرای آن

     – روش های ماساژ لرزشی با سنگ و تکنیک های اجرای آن

     – روش های ماساژ ضربه ای با سنگ و تکنیک های اجرای آن

     – روش های ماساژ مشت ومال  با سنگ و تکنیک های اجرای آن

   – انجام ماساژ نوازشی با سنگ و تاثیر فیزیولوژیک آن

     – انجام ماساژ مالشی  با سنگ و تاثیر فیزیولوژیک آن

     – انجام ماساژ فشاری  با سنگ و تاثیر فیزیولوژیک آن

     – انجام ماساژ لرزشی با سنگو تاثیر فیزیولوژیک آن

     – انجام ماساژ ضربه ای  با سنگ و تاثیر فیزیولوژیک آن

     – انجام ماساژ مشت ومال با سنگ و تاثیر فیزیولوژیک آن