کد استاندارد : 3257-47-028-1

تجزیه و تحلیل ماساژ سوئدی

به کارگیری واژه های مرتبط و اطلاحات ماساژ سوئدی

آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار

– روش های ضد عفونی کردن تخت و بالشتک ها

-انواع ملحفه یکبار مصرف و حوله و رو انداز

– انواع روان کننده ها ( لوسیون، کرم ، روغن، پودر)

اماده سازی مراجعه کننده

اجرای تکنیک های ماسا ژ سوئدی

– روش اجرای تکنیک افلراژ (نوازشی)

– روش اجرای تکنیک پتریساژ (مشت ومال)

– روش اجرای تکنیک کامپرشن (فشاری)

– روش اجرای تکنیک تاپوتمنت (کوبشی، ضربه ای)

– روش اجرای تکنیک ویبریشن (لرزشی)

– روش اجرای تکنیک فریکشن (فشاری)

– انجام ماساژ افلراژ (نوازشی) و تاثیر فیزیولوژیک آن

– انجام ماساژ پتریساژ (مشت ومال) و تاثیر فیزیولوژیک آن

– انجام ماساژ کامپرشن (فشاری) و تاثیر فیزیولوژیک آن

– انجام ماساژ تاپوتمنت (کوبشی، ضربه ای) و تاثیر فیزیولوژیک آن

– انجام ماساژ ویبریشن (لرزشی) و تاثیر فیزیولوژیک آن

– انجام ماساژ فریکشن (فشاری) و تاثیر فیزیولوژیک آن

انجام ماساژ سوئدی

– روش های ماساژ کامل پشت با تکنیک های سوئدی

– روش های ماساژ پشت پا با تکنیک های سوئدی

– روش های ماساژ روی پا با تکنیک های سوئدی

– روش های ماساژ شکم و پهلو با تکنیک های سوئدی

– روش های ماساژ دست با تکنیک های سوئدی

– روش های ماساژ سر و صورت با تکنیک های سوئدی

– روش های ماساژ کامل بدن با تکنیک های سوئدی