کد استاندارد : 3257-47-031-1

تجزیه و تحلیل ماساژ شمع

     – تاریخجه ماساژ شمع

     – انواع شمع ماساژ

     – ممنوعیت ها واحتیاط ماساژیست

     – تاثیرات ماساژ شمع بر دستگاه های مختلف بدن

به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ شمع

      – انواع اصطلاحات و تکنیک های ماساژ شمع

     – نگارش صحیح اصطلاحات رایج و تکنیک های ماساژ شمع

 آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار

     – روش آماده سازی اتاق

     – روش چیدمان حوله های یک بار مصرف نسبت به تخت

     – روش چیدمان ظرف شمع نسبت به تخت

     – روش ضد عفونی کردن ظرف شمع

آماده سازی مراجعه کننده

     – روش شناخت نوع پوست مراجعه کننده

     – روش قرار گیری مراجعه کننده روی تخت

     – روش صحیح زدن شمع ماساژ به بدن

 اجرای تکنیک های ماساژ شمع

     – روش اجرای تکنیک افلوراژ (نوازشی) با شمع و زیر مجموعه آن

     – روش اجرای تکنیک پتریساژ ( ورز دادن ) با شمع و زیر مجموعه آن

     – روش اجرای تکنیک فریکشن ( سایش ) با شمع و زیر مجموعه آن

     – روش اجرای تکنیک تاپونتمنت ( کوبشی ) با شمع و زیر مجموعه آن

انجام ماساژ شمع

     – روش ماساژ پا با شمع

     – روش ماساژ دست با شمع

     – روش ماساژ پهلو با شمع

     – روش ماساژ سر وصورت با شمع

     – روش ماساژ کامل پشت با شمع

     – روش ماساژ کل بدن با شمع