کد استاندارد : 3257-47-038-1

تجزیه و تحلیل ماساژ شیاتسو ( فشاری)

آماده سازی اتاق و لوازم کار ماساژیست

 آماده سازی مراجعه کننده

اجرای تکنیک های ماساژ شیاتسو ( فشاری )

– روش اجرای تکنیک های آرام کننده سیستم عصبی توسط خود شخص

– روش اجرای تکنیک های آرام کننده سیستم عصبی توسط شخص دیگر

– روش اجرای تکنیک های تقویت کننده سیستم تنفسی توسط خود شخص

– روش اجرای تکنیک های تقویت کننده سیستم تنفسی توسط شخص دیگر

– روش اجرای تکنیک های بهبود انرژی ریوی توسط شخص دیگر

– روش اجرای تکنیک های احیا کننده سیستم ایمنی و لنفی توسط شخص دیگر

– روش اجرای تکنیک های تسریع کننده سیستم گردش خون توسط شخص دیگر

– روش اجرای تکنیک های تسکین دهنده گرفتگی عضلات توسط شخص دیگر

انجام ماساژ شیاتسو ( فشاری )

– روش های ماساژ کانال مریدین شش

– روش های ماساژ کانال مریدین روده بزرگ

– روش های ماساژ کانال مریدین معده

– روش های ماساژ کانال مریدین طحال

– روش های ماساژ کانال مریدین قلب

– روش های ماساژ کانال مریدین روده کوچک

– روش های ماساژ کانال مریدین مثانه

– روش های ماساژ کانال مریدین کلیه

– روش های ماساژ کانال مریدین پریکاردیوم

– روش های ماساژ کانال مریدین گرم کننده های سه گانه

– روش های ماساژ کانال کیسه صفرا

– روش های ماساژ کانال کبد