کد استاندارد : 3257-47-0341

تجزیه و تحلیل ماساژ کمپرس گیاهی (هربال)

مشاوره جهت انتخاب گیاهان و خواص بسته گیاهی کمپرس شده

کار با دستگاه گرم کن

آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم کار

آماده سازی مراجعه کننده

– انواع پوست

– روش صحیح روغن زدن به بدن و قرار گیری بسته گیاهی کمپرس شده بر روی بدن مراجعه کننده

اجرای تکنیک های ماساژ با کمپرس گیاهی ( هربال)

– روش اجرای تکنیک نوازشی با روغن و کمپرس گیاهی

– روش اجرای تکنیک مالشی با روغن و کمپرس گیاهی

– روش اجرای تکنیک سایشی با روغن و کمپرس گیاهی

– روش اجرای تکنیک کوبشی با کمپرس گیاهی

– ماساژ نوازشی ( با روغن و کمپرس گیاهی)، تاثیر فیزیولوژیک آن

– ماساژ مالشی (با روغن و کمپرس گیاهی)، تاثیر فیزیولوژیک آن

– ماساژ سایشی (با روغن و کمپرس گیاهی)، تاثیر فیزیولوژیک آن

– ماساژ کوبشی با کمپرس گیاهی، تاثیر فیزیولوژیک آن

انجام ماساژ کمپرس گیاهی ( هربال)

– روش اجرای ماساژ پا با کمپرس گیاهی

– روش اجرای ماساژ دست با کمپرس گیاهی

– روش اجرای ماساژ پهلو با کمپرس گیاهی

– روش اجرای ماساژ سر و صورت با کمپرس گیاهی

– روش اجرای ماساژ کامل پشت  با کمپرس گیاهی

– روش اجرای ماساژ کامل بدن با کمپرس گیاهی