کد استاندارد : 3257-47-022-1

استریل کردن وسایل قبل از شروع کار

مشاوره با مراجعه کننده

آنالیز پوست

آماده سازی پوست مراجعه کننده

هیدراتاسیون پوست خشک

پاکسازی پوست چرب

رفع اسکارهای پوستی

رفع پیگمانتاسیون های پوستی

لایه برداری پوست

رفع خطوط سطحی پوست صورت

رفع خطوط عمقی پوست صورت

ترمیم مو

رفع موهای زاید

رفع زائده های پوست

رفع چاقی های موضعی و غیر موضعی