تغذیه سالم

–  نگرش طب سنتی و مدرن به مواد غذایی

– تهیه هرم غذایی و انواع غذاها

– ارائه برنامه رژیم غذایی صحیح

– تهیه غذا خانگی سالم از مواد سالم

 

 ارزیابی ازدواج و روابط زوجیتی

– روش های عشق ورزی و مهارت های ارتباطی با همسر

– مسائل مربوط به بچه دارشدن و پیش از بارداری

– مهارتهای زناشویی و عوارض جنسی

– روش های ارتباطی مناسب باه همسر ، خانواده همسر و دوستان

– انواع اختلافات زناشویی و زمان مراجعه به مشاور

ارزیابی خانه سالم

– ایمنی و ارگونومی در خانه

– هنرهای ایرانی و خانگی و انواع آن

– امکانات تکنولوژی و فضای مجازی برای خانه سالم

– تجزیهو تحلیل هنرهای ایرانی خانگی و انواه آن

– چیدمان خانه با توجه به اصول ارگونومیکی

– ارزیابی سلامت

– ارزیابی تغذیه سالم

– فعالیت جسمانی سالم

– مشاوره و ارائه الگوی مناسب براساس آب و هوا و محیط

– ارزیابی بهداشت و خود مراقبتی جسمانی

– ارزیابی بهداشت و خود مراقبتی روانی

– ارزیابی مسائل اجتماعی و اقتصادی

– ازریابی ازدواج و روابط زوجین

– ارزیابی خانه سالم

– ارائه الگوی مناسب در زمنیه بهداشت سفر

– ارائه الگوی مناسب در زمینه پرورش فرزندان

– ارائه الگوی مناسب براساس زندگی سالم معنوی

– ارائه الگوی مناسب بر اساس زندگی سالم مجازی

– مشاوره مناسب و آموزش حضوری و مجازی آن