کد استاندارد : 6112-62-1

خواندن و تفسیر متون داروسازی سنتی

مبانی فرمولاسیون داروها در داروسازی جدید و طب سنتی

کاربرد اشکال دارویی طب سنتی و جدید

بررسی تداخلات دارویی و اصطلاح فرمول ها با استفاده از مصلح ها

بررسی ترکیبات  موجود در فرمول های طب سنتی برای آنالیز و….