کد استاندارد : 6112-170-1

شناخت انواع مواد اولیه آرایشی بهداشتی

مدیریت و کنترل فرآیند پیش فرمولاسیون

فرمولاسیون اولیه داروهای گیاهی

انجام آزمون های اولیه

انجام آزمون های پایداری

تفسیر نتایج