واحد تحقیق و تألیف شرکت شفانگر

اهداف و برنامه ها

برنامه بخش تحقیق و تألیف شرکت شفانگر نظری برای نشر این مجموعه ها به شکل زیر است:

– دایرة المعارف طب سنتی – مبانی؛ (چاپ شده)
– دایرة المعارف طب سنتی – مفردات؛ (چاپ شده)
– دایرة المعارف طب سنتی – داروسازی؛ 
– دایرة المعارف طب سنتی – معالجات؛ 
– دایرة المعارف طب سنتی – لغت نامه؛ 
– دایرة المعارف طب اسالامی – مفردات؛
– دایرة المعارف طب اسالامی – آداب؛  
– دایرة المعارف طب اسالامی – معالجات؛ (چاپ شده)

تاکنون 3 اثر از این مواد چاپ شده است و بقیه کتاب ها نیز در مرحله پژوهش و تدوین می باشد که بزودی به علاقه مندان این رشته عرضه خواهد شد.
ارائه مطالب به صورت بسیار آسان و قابل فهم، استفاده از تجارب اطبا و اساتید معاصر، و استفاده از علم روز، از نکات قابل توجه و متمایز این کتاب ها است.